Od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. godine počinje predaja zahtjeva za potpore za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom. Ovu mjeru osmislilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Do sada je predano 7.400 zahtjeva.

Na koga se odnose mjere?

Ciljane skupine poslodavaca koji mogu predati zahtjev za dobivanjem potpora su:

 • poslodavci iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • poslodavci iz sektora prijevoza i skladištenja;
 • poslodavci iz prerađivačke industrije (tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj);
 • poslodavci koji zbog odluka Stožera civilne zaštite (nacionalni, regionalni, lokalni) ne mogu obavljati svoju djelatnost;
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti na svoje poslovanje.

Navedene potpore ne odnose se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Potpore se mogu dodijeliti poslodavcima koji su imali pad zaposlenih od 1. do 20. ožujka.

Tko ne može dobiti potpore?

 • Poslodavci koji koriste mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. U slučaju zahtjeva za ovim potporama, mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera Aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru Aktivne politike zapošljavanja, a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Potpora se ne može odobriti poslodavcu kod kojeg je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka do dana predaje zahtjeva ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20% za mala poduzeća, od 15 % za srednja poduzeća i od 10% za velika poduzeća.
 • Potpora se ne može dodijeliti poslodavcima koji su registrirali poslovni subjekt unazad 12 mjeseci ili koji koriste sredstva za samozapošljavanje.

Visina potpora

 • Visina potpore iznosi 3.250,00 kuna mjesečno po radniku za puno radno vrijeme i 1.625,00 kuna po radniku za nepuno radno vrijeme, odnosno srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna mjesečno po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.
 • Potpore će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Potpore se isplaćuju od ožujka u trajanju tri mjeseca.

Kako predati zahtjev za ostvarivanjem prava na potpore?

Poslodavci iz prihvatljivih sektora podnose zahtjev u kojem opisuju razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrjepljuju dokazima te potpisanom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o točnosti podataka i razloga.

Za dodjelu potpore potrebno je dokazati samo jedan od razloga, a prihvatljivi razlozi uključuju:

 • pad prometa;
 • otkazivanje rezervacija, evenata, kongresa, seminara;
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Uz to, poslodavac obavezno navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.

Dokumentacija uz zahtjev, objavljena je na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sadrži:

 • obrazac zahtjeva – standardizirani obrazac dostupan na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili na stranici www.mjere.hr s pripadajućim tablicama;
 • obrazloženje pada prihoda – tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine (prihvatljiv pad je veći do 20%);
 • izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore;
 • presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini (oni poslodavci koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavljanju djelatnost);
 • dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina.

Zahtjev se predaje online, elektroničkom poštom ili u nadležnu službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu poslodavaca.

Obveze poslodavca

Osim zadovoljavanja kriterija za ostvarivanje prava na potporu, poslodavac je obavezan:

 • održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, dvostruko duže od vremena korištenja potpore (mjesec dana korištenja potpore – obveza zadržavanja radnika u radnom odnosu 2 mjeseca);
 • obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odmah ili najkasnije u roku od 8 dana;
 • vratiti isplaćena sredstva u cijelosti uvećana za zakonski propisanu kamatu, odnosno  srazmjerni dio isplaćenih sredstava za opravdane otkaze ugovora o radu, za svaku osobu koju nije zadržao u dvostrukom trajanju od vremena korištenja potpore;
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate;
 • ne uvoziti radnu snagu niti zapošljavati za vrijeme korištenja ove mjere.

Za opravdano otkazane ugovore o radu (istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika), poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Obveze Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 • zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja;
 • obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati  ugovor o dodjeli sredstava;
 • osigurati redovitu isplatu sredstava;
 • prije isplate sredstava provjeriti statuse  radnika za koje se isplaćuje potpora;
 • prije isplate provjeriti solventnost poslodavca;
 • obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu.