Temeljem članka 16. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”  broj 64/08.), a u svezi članka 23. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (”Narodne novine” broj 3/17.), Upravni odjel za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

 o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije

za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu prijedloga Plana razvoja Osječko-baranjske županije

za razdoblje do 2027. godine

I. Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i Nacrtu prijedloga Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Plan razvoja) provodi se javnim uvidom i javnim izlaganjem, a traje 30 dana od 28. listopada do 26. studenoga 2021. godine.

II. Strateška studija i Nacrt prijedloga Plana razvoja bit će s danom početka javne rasprave dostupni na internetskoj stanici Osječko-baranjske županije  http://www.obz.hr/ .

Javnost i zainteresirana javnost, u razdoblju trajanja javne rasprave, može obaviti javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Plana razvoja svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/IV Osijek.

III. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plan razvoja održat će se 8. studenoga 2021. godine u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek.

 

IV.  Obavijest o provođenju javne rasprave bit će objavljena u dnevnom tisku (”Glas Slavonije”) i na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije http://www.obz.hr/.

V. U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, odnosno zainteresirana javnost koja za vrijeme trajanja javne rasprave može davati prijedloge, mišljenja i primjedbe, koji se mogu:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida (Upravni odjel za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/IV Osijek),
  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za investicije i razvojne projekte, Ribarska 1/IV, Osijek i
  • dostaviti na adresu elektroničke pošte: razvoj@obz.hr , zaključno s 26. studenoga 2021. godine.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

VI.  Javnu raspravu koordinira i provodi Upravnu odjel za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije.

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javnu raspravu.

Pročelnica: Gabrijela Čurković

KLASA: 302-02/20-01/22

URBROJ: 2158/1-11-21-100

Osijek, 20. listopada 2021.